Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Heijnen-handel te 6104RR koningsbosch, Spaanshuisken 20.

 

Begrippenlijst

 

  1. Medewerker/werknemer: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Heijnen-handel, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

  2. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Heijnen-handel zich jegens de klant verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten of diensten te leveren;

  3. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Heijnen-handel de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten;

  4. Heijnen-handel: het bedrijf dat de opdracht/overeenkomst heeft aanvaard;

  5. Werkzaamheden: alle door Heijnen-handel ten behoeve van de klant uit te voeren werkzaamheden of verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door Heijnen-handel zijn aanvaard.

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, met Heijnen-handel, betreffende de verkoop, levering van artikelen/ machines voor bouw droging/ isolatie droging en de daarmee verband houdende producten en/of diensten, alsmede op alle daaruit voor Heijnen-handel voortvloeiende werkzaamheden.

1.2

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Heijnen-handel, expliciet van de hand gewezen.

1.3

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt derden op verzoek zonder kosten ter beschikking gesteld.

1.5

Heijnen-handel. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

1.6  Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door heijnen-handel is ingestemd.

1.7 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

1.8 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

Artikel 2. Aanbod en bestelling

 

2.1

Alle offertes van Heijnen-handel, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende modellen, vormgeving, gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van artikelen in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Heijnen-handel. verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Heijnen-handel. te verrichten wezenlijk andere prestatie. Heijnen-handel. houdt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

 

3.1

Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch door schriftelijke opdrachtbevestiging of e-mail van Heijnen-handel.

3.2

Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en heijnen-handel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van heijnen-handel gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4. Prijzen

 

4.1

De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling bij aflevering of vooruitbetaling 3 dagen voor levering inclusief BTW, in Euro (€), exclusief vracht, Heijnen-handel doet GEEN montage, installatie, of in inbedrijfstelling en instructie.

4.2

Goederen dienen direct onder rembours te worden voldaan. Als er in overleg met Heijnen-handel afgeweken wordt van een rembours zending moet dit altijd schriftelijk bevestigd worden door Heijnen-handel. De betaling van de door Heijnen-handel. geleverde goederen en/of diensten dient dan te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Heijnen-handel. bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,-.

4.3

Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.4

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4.5 De klant word de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

4.6 heijnen-handel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvatting, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.7Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5. Risico

 

5.1

De goederen zijn en reizen voor risico van Heijnen-handel. tot het moment van aflevering als bedoeld in artikel 7.4. Als bij aflevering verpakking is beschadigd dient u direct te controleren of de inhoud ook beschadigd is. Als de inhoud beschadigd is dient u het artikel te weigeren. Wanneer de levering niet overeenkomt met de opdrachtbevestiging of beschadiging in verpakking is aangeleverd dient u dit binnen 24 uur na levering per e-mail te melden, nadien kunnen wij ook geen claim meer leggen bij onze toeleverancier en kunnen wij ook voor u niets meer betekenen. Alle producten worden door ons speciaal voor u besteld en kunnen derhalve niet geruild of retour genomen worden.

5.2

Heijnen-handel. is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5.3 heijnen-handel heeft artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: -bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de bestelling te annuleren voor zover dat noodzakelijk is. Eventuele reeds betaalde gelden zullen dan worden geretourneerd.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1

Heijnen-handel behoudt zich het eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Heijnen-handel aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Heijnen-handel. ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten diensten en hetgeen Heijnen-handel van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Heijnen-handel. en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

 

Artikel 7. Aflevering en reclames

 

7.1

Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Heijnen-handel. voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2

Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 1 dag na ontvangst van de goederen, schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Heijnen-handel.

7.3

De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

7.4

Levering/ verzending geschiedt tot aan de eerste drempel van het gebouw.

7.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

7.6 Indien heijnen-handel om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is ontstaan.

 

Artikel 8. Garantie

 

8.1

De garantie voor de producten van Heijnen-handel. die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, op alle producten geldt de garantie/service van de desbetreffende fabrikant. Deze strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Heijnen-handel. een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 24 uur na ontvangst een ernstig probleem voordoet, kan het artikel, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

8.2

Met betrekking tot producten van derden is Heijnen-handel. tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.3

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

8.4

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, ondeskundige en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Heijnen-handel. liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

8.5

Heijnen-handel. is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1

Voor enige directe of indirecte schade daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade waar voor Heijnen-handel. in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Heijnen-handel. niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Heijnen-handel

9.2

De klant vrijwaart Heijnen-handel. te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3

De aansprakelijkheid van Heijnen-handel. blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Heijnen-handel de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

9.4

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Heijnen-handel. ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11. Overige bepalingen

 

11.1

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11.2

De koper van goederen of de gebruiker van online diensten van Heijnen-handel in Nederland en buitenland geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Heijnen-handel. in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Heijnen-handel en voor het verstrekken van productinformatie door de fabrikanten.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is heijnen-handel niet gehouden haar verplichtingen na te komen jegens de klant, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil afhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, energiestoringen, bedrijfsstoringen, niet of niet op tijd zijnde leveringen van (toe-)leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom
13.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij heijnen-handel haar (toe-)leveranciers of andere rechthebbenden.
13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
13.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van heijnen-handel haar (toe-)leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
14.6.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.7.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.